[Hightligh][Chung kết ] Zominton1000 Ha Noi Station 2020 || Lâm/Hải VS Học/Dương

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton1000 Ha Noi Station 2020Hightligh Chung kết: Đức Lâm/Thanh Hải VS Tùng Dương/Bá Học .

18/10/2020 - 11:46 - Tấn Phát