[Hightligh][Bán kết] Zominton1000 Ha Noi Station 2020 || Lâm/Hải VS Duy/Thắng - 18.10.2020

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton1000 Ha Noi Station 2020Hightligh Bán Kết:Đức Lâm/Thanh Hải VS Đức Duy/Cao Thắng.

18/10/2020 - 11:39 - Tấn Phát