[Hightligh][Bán kết] Zominton1000 Ha Noi Station 2020 || Dương/Học VS Giang/Long - 18.10.2020

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton1000 Ha Noi Station 2020Hightligh Bán Kết:Tùng Dương/Bá Học VS Trường Giang/Việt Long.

18/10/2020 - 11:42 - Tấn Phát